Szkoła Podstawowa im. św. Wojciecha we Włodowicach

Wycieczka szkolna

Regulamin wycieczki szkolnej.

 

 

REGULAMIN WYCIECZKI

 

Pobierowo – Wolin – Niechorze 27.05 – 30.05.2020 r.

 

 

 

 1. Uczestnik wycieczki jest zobowiązany:

 

 

  1. zapoznać się z regulaminem wycieczki i go przestrzegać,

  2. przybyć na miejsce zbiórki o wyznaczonej godzinie, realizować zaplanowany program wycieczki

  3. poinformować kierownika wycieczki o wszelkich wypadkach, wyrządzonych szkodach lub innych problemach dotyczących wycieczki, o złym samopoczuciu i chorobie lokomocyjnej,

  4. wykonywać polecenia kierownika, opiekunów, pilota i przewodnika,

  5. w czasie jazdy nie spacerować, nie stawać, ani nie klękać na siedzeniu, nie wychylać się przez okno, nie zaśmiecać pojazdu,

  6. w czasie postoju i zwiedzania nie oddalać się od grupy, w trakcie trwania wycieczki uczestnik przebywa cały czas pod nadzorem opiekunów,

  7. w czasie przebywania w miejscu noclegowym postępować zgodnie z obowiązującym tam regulaminem, przestrzegać godzin ciszy nocnej od 22.00 do 6.00, nie oddalać się z miejsca zakwaterowania,

  8. dbać o bezpieczeństwo własne i innych, przestrzegać przepisów ruchu drogowego i zachowywać ostrożność na ulicach i w innych miejscach, w których może grozić jakiekolwiek niebezpieczeństwo, zachowywać się zgodnie z ogólnymi zasadami dobrego wychowania i kultury, pilnować swoich rzeczy osobistych,

  9. traktować z należytym respektem obiekty zabytkowe i eksponaty muzealne,

  10. nie kupować i nie pić napojów energetycznych,

  11. przestrzegać bezwzględnego zakazu palenia papierosów, picia alkoholu, zażywania narkotyków oraz innych środków odurzających,

 

 

 1. W przypadku naruszenia przez ucznia punktu 1.k regulaminu zawiadamia się jego rodziców (prawnych opiekunów) oraz dyrektora szkoły. Rodzice (prawni opiekunowie) zobowiązani są do natychmiastowego odebrania dziecka z wycieczki.

 2. Wobec uczestników, którzy nie przestrzegają regulaminu i zasad przepisów bezpieczeństwa, będą wyciągnięte konsekwencje zgodnie z kryteriami ocen z zachowania zawartych w wewnątrzszkolnym systemie oceniania.

 3. Za szkody materialne i zdrowotne wynikłe z nieprzestrzegania regulaminu odpowiedzialność finansową ponoszą rodzice/opiekunowie

 4. Rodzice ponoszą odpowiedzialność prawną za wypadek do jakiego dochodzi, gdy ich dziecko nie przestrzega regulaminu wycieczki i regulaminu obiektów i miejsc w których przebywa. W razie wypadku uczestników wycieczki stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące postępowania w razie wypadków w szkołach i placówkach publicznych.

 5. W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu Pracy, Statutu Szkoły oraz rozporządzeń MEN w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny w szkołach i w sprawie zasad i warunków organizowania przez szkoły krajoznawstwa i turystyki.